PRAVILA I USLOVI OGLAŠAVANJA

Pravila i uslovi korišćenja Internet sajta i mobilne aplikacije Beraza NA VODI

Ova Pravila i uslovi imaju svojstvo Ugovora između:

 1. Firme SKYLINE STUDIO, osnivača i vlasnika Berza NA VODI, sa sedištem u Beogradu (u daljem tekstu SKYLINE STUDIO)
 2. Svakog pojedinačnog korisnika Internet sajta i mobilne aplikacije Berza NA VODI (u daljem tekstu Korisnik usluga) (u daljem tekstu zajedno označeni kao Ugovorne strane)

Dobrovoljnim korišćenjem bilo kojeg segmenta Berza NA VODI na bilo koji način, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa tekstom ovih Pravila i uslova korišćenja Beraza NA VODI (Ugovora). Ugovor se zaključuje na srpskom jeziku.

1. Obaveze Ugovornih strana
SKYLINE STUDIO se obavezuje da će Korisnicima usluga pružati usluge definisane ovim Pravilima i uslovima, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Pravilima i uslovima, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Korisnik usluga se obavezuje da će prilikom korišćenja Berza NA VODI u svemu poštovati ova Pravila i uslove. Ugovorne strane su saglasne da je zarad ispunjenja navedenih obaveza neophodno da SKYLINE STUDIO prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke Korisnika usluga u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Politika privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja Berza NA VODI, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Politika privatnosti, te daje izričiti pristanak za prikupljanje i obradu podataka kakva je neophodna zarad ispunjavanja navedenih obaveza od strane SKYLINE STUDIO

2. Pružalac usluga informacionog društva
Internet sajt i mobilna aplikacija Berza NA VODI, u vlasništvu firme SKYLINE STUDIO, zajedno su klasifikovani Internet oglasnik – pružalac usluga informacionog društva (član 3. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, “Sl. glasnik RS”, br. 52/2019), u daljem tekstu Berza NA VODI, a koji Korisnicima usluga pruža besplatne i plaćene usluge objavljivanja i promocije oglasa na Internetu.

3. Besplatne usluge
Berza NA VODI pruža usluge besplatnog klasifikovanog objavljivanja oglasa, u skladu sa definicijama iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 6. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.

4. Plaćene usluge
Berza NA VODI pruža plaćene usluge:
a) promocije besplatno postavljenih oglasa, a sa ciljem povećanja njihove vidljivosti i posećenosti
b) usluge reklamiranja putem banera na portalu i mobilnoj aplikaciji
Berza NA VODI zadržava pravo da bez najave menja cene svojih plaćenih usluga, u skladu sa svojom poslovnom politikom.

5. Registracija i oglašavanje od strane Korisnika usluga
Za korišćenje usluga Berza NA VODI neophodna je registracija Korisnika usluga (otvaranje korisničkog naloga), koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na sistem Berza NA VODI tako što Korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku koju će koristiti na Berza NA VODI, a zatim potvrdi registraciju putem linka u registracionom e-mailu koji je dobio od Berza NA VODI.

Registrovani i prijavljeni Korisnik usluga može postavljati oglase, i/ili koristiti elektronski sistem za razmenu poruka unutar Berza NA VODI zarad komunikacije sa drugim Korisnicima usluga.

Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani korisnički nalog. Registrovani Korisnik usluga koji je postavio oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Za oglašavanje na Berza NA VODI, po članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije, neophodna je identifikacija Korisnika usluga u svojstvu oglašivača.

Registrovani Korisnik usluga može odbiti da prilikom postavljanja ličnog oglasa unese lične podatke sa kojima se identifikuje, ali u tom slučaju ne može postaviti oglas na Berza NA VODI.

 Registrovani Korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona (ukoliko je taj podatak ostavio na Berza NA VODI), a u cilju realizacije željene prodaje ili kupovine koja je bila svrha postavljanja oglasa, kao i u cilju kontakta sa administracijom Berza NA VODI radi pomoći i/ili odgovora na pitanja.

Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegovog oglasa, odnosno tekst oglasa, fotografije, kao i njegov kontakt telefon, biti objavljeni na Internet stranicama Berza NA VODI, po mogućstvu i na Facebook stranici Berza NA VODI, te da će kao takav biti javno dostupan svim korisnicima Interneta.

Oglasi koje postavljaju Korisnici usluga, uključujući i one za koje su aktivirane usluge plaćene promocije, moraju u svemu biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa Berza NA VODI, uz obaveštenje Korisniku usluga koji je takav lični oglas postavio.

6. Ograničenja prilikom korišćenja Berza NA VODI
Korisnici usluga su saglasni da će prilikom korišćenja Berza NA VODI poštovati sledeća ograničenja:

 • Nije dozvoljeno postavljati oglase koji su na bilo koji način u suprotnosti sa odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
 • Nije dozvoljeno postavljati oglase koji sadrže neistine i laži, koji mogu dovesti bilo koga u zabludu, koji vređaju bilo koga, bilo kome nanose štetu, te koriste bilo čiju lakovernost.
 • Nije dozvoljeno postavljati oglase kojima se oglašavaju: piratske kopije proizvoda, Internet nalozi, digitalna distribucija i nabavka igara i drugih virtualnih dobara (kriptovalute i sl.), pirotehnička sredstva, medicinski ili medicinsko-alternativni postupci i metode, nadrilekarstvo, opojne droge i njihova upotreba, oružje i municija, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, zatim duvan i duvanski proizvodi (uključujući i elektronske cigarete) i njihovo konzumiranje, te alkoholna pića (sem piva i vina) i njihovo konzumiranje.
 • Nije dozvoljeno postavljati oglase u kojima se nudi upoznavanje ili posredovanje u upoznavanju radi sklapanja braka ili veze. 
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje preprodaje i kupovine ulaznica za bioskope, sportske i druge priredbe.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje u formi javnog obraćanja ili proglasa.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje lekova, lekovitih preparata i suplemenata.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje sredstava za samoodbranu (sprejevi, elektrošokeri, palice, bokseri i slično).
 • Fizičkim licima nije dozvoljeno da kroz lične oglase oglašavaju potpuno nove stvari, s obzirom na to da je za trgovnu potpuno novim stvarima neophodna registracija pravnog lica ili preduzetnika (“svojstvo trgovca” po Zakonu o trgovini).

7. Nedozvoljene radnje prilikom postavljanja oglasa na Berza NA VODI
Korisnici usluga su saglasni da će prilikom postavljanja oglasa na Berza NA VODI poštovati sledeća ograničenja:

 • Nije dozvoljeno više puta postaviti identičan ili sličan oglas (tzv. “spamovanje”). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje.
 • Nije dozvoljeno ubacivanje URL linka firme, Internet prodavnice ili drugog sajta (pogotovo konkurentskog ili sajta koji promoviše “zaradu preko Interneta”) u tekst (opis) oglasa.
 • Nije dozvoljeno postavljanje fotografija koje sadrže grafičku obradu radi posebnog isticanja, ili sadrže logotip firmi i drugih Internet portala. Na fotografijama koje se postavljaju uz oglas nije dozvoljno prikazati lica osoba i detalje koji mogu dovesti do identifikacije osoba.
 • Nije dozvoljeno unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa.
 • Nije dozvoljeno u tekst oglasa unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati radi bolje posećenosti i sl).
 • Nije dozvoljeno unositi tagove (reči za pretragu) u opis oglasa.
 • Nije dozvoljeno učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija – pravilo fer korišćenja besplatnih usluga Berza NA VODI. Učestalim ponavljanjem se smatra češće od jednom u tri dana.
 • Nije dozvoljeno namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neprikladnim kategorijama i grupama.

8. Pravila i uslovi za slanje poruka unutar Berza NA VODI
Registrovanim Korisnicima usluga, Berza NA VODI nudi uslugu besplatne komunikacije putem sistema za razmenu poruka unutar Berza NA VODI. Komunikacija putem ovih poruka je slobodna, pod uslovom poštovanja sledećih ograničenja:

 • Nije dozvoljeno koristiti Berza NA VODI za slanje uvredljivih poruka drugim Korisnicima usluga.
 • Nije dozvoljeno slanje spam poruka drugim Korisnicima usluga. Spam poruka je više puta ponovljena poruka, koja nije u vezi sa ličnim oglasom oglašivača.
 • Nije dozvoljeno korišćenje (umetanje) URL-ova ka oglasima ili stranicama na Berza NA VODI u spam e-mail porukama ka drugim korisnicima Interneta, tj. ka bilo kojim korisnicima Interneta koji nisu unapred dali odobrenje za primanje takvih e-mail poruka.
 • Nije dozvoljeno slanje poruka u kojima se direktno ili indirektno promovišu drugi portali.

9. Trgovina između Korisnika usluga
Berza NA VODI ne posreduje u trgovini između Korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između Korisnika usluga Berza NA VODI je na sopstveni rizik Korisnika usluga. Berza NA VODI, niti njegov vlasnik SKYLINE STUDIO, neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između Korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

10. Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na Berza NA VODI
U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, nije dozvoljeno bilo kakvo, ručno ili softversko, neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na Berza NA VODI. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, oglasi, podaci o Korisnicima usluga, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom.

SKYLINE STUDIO zadržava pravo da prekršioca goni sudski. Korisnik usluga zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i fotografijama svojih oglasa. Korisnik usluga pristaje na umetanje vodenog žiga od strane Berza NA VODI u svaku od fotografija koju priloži prilikom postavljanja oglasa, kao i na obradu dimenzija fotografija radi njihovog estetskog uklapanja u izgled stranica na Berza NA VODI.

11. Prikupljanje i obrada podataka, uključujući podatke o ličnosti
Prikupljanje, obrada i čuvanje podataka od strane Berza NA VODI se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Politikom privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja Berza NA VODI, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Politikom privatnosti.

Berza NA VODI od svojih registrovanih Korisnika usluga prikuplja lične podatke (podatke o ličnosti), odnosno podatke o firmi ako su u pitanju pravna lica. Prikupljanje ličnih podataka radi identifikacije zakonska je obaveza po Članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Sve druge svrhe prikupljanja podataka su izlistane i pojašnjene u Politici privatnosti. Način obrade i čuvanja podataka, kao i trajanje čuvanja podataka, pojašnjeno je u Politici privatnosti.

SKYLINE STUDIO može dati pristup ličnim podacima Korisnika usluga samo licima sa kojima ima ugovorni ili radni odnos, bilo direktno bilo preko ovlašćenog posrednika. Korisnici usluga treba da budu svesni da će određeni podaci o ličnosti, tj. oni podaci koji su neizostavni deo oglasa postavljenog na Berza NA VODI od strane Korisnika usluga, biti dostupni drugim Korisnicima usluga, odnosno biti javno dostupni na Internetu.

Davanje ličnih podataka za identifikaciju je dobrovoljno. Registrovani Korisnik usluga koji ne želi da unese svoje lične podatke, prihvata da će mu u tom slučaju biti onemogućeno da postaviti oglas na Berza NA VODI. Takav korisnik i dalje može koristiti ostale usluge Berza NA VODI, kao što je komunikacija sa drugim Korisnicima usluga. U slučaju da Korisnik usluga želi da postavi oglas na Berza NA VODI, po Članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije obavezan je da se identifikuje ličnim podacima, koji moraju biti tačni i ažurni.

Korisnik usluga ima pravo da opozove pristanak koji je prihvatanjem ovih Pravila i uslova dao za prikupljanje i obradu ličnih podataka, kao i pravo da zatraži izmenu i brisanje ličnih podataka. O ovim i drugim pravima Korisnika usluga u vezi sa ličnim podacima, kao i o načinu ostvarivanja tih prava, Korisnik usluga se uvek može informisati u Politici privatnosti.

U slučaju da zbog brisanja podataka dođe do nepostojanja uslova za dalje pružanje usluga, Korisniku usluga može biti uskraćen pristup delovima ili celom Berza NA VODI.

SKYLINE STUDIO ne odgovara za tačnost podataka koje su na Berza NA VODI unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

12. Kršenja ovih Pravila i uslova korišćenja Berza NA VODI
Za bilo koje kršenje Pravila i uslova korišćenja Berza NA VODI, nepoštovanje u ovom tekstu navedenih ograničenja ili kršenje zakona od strane Korisnika usluga, moguće je izricanje opomene Korisniku usluga, odnosno privremena ili trajna blokada korisničkog naloga Korisnika usluga.

Po pravilu, a u zavisnosti od težine i učestalosti kršenja, administracija Berza NA VODI najpre izriče meru opomene, a zatim donosi meru privremene ili trajne blokade korisničkog naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju pravo ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge Berza NA VODI.

Navedene mere se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja Pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete, ili u slučajevima kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane Korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti SKYLINE STUDIO ili otežavanja rada Berza NA VODI.

13. Isključenje odgovornosti
Berza NA VODI isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

 • U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Berza NA VODI nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za razmenu poruka unutar Berza NA VODI.
 • U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Berza NA VODI nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na Berza NA VODI.
 • U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Berza NA VODI nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada Korisnici usluga u svojim oglasima ili porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.
 • U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Berza NA VODI nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

14. Isključenje odgovornosti u slučaju nedostupnosti i prestanka emitovanja oglasa
Iz razloga više sile ili tehničkih problema, moguće je da Berza NA VODI nije dostupan svima ili nekom delu korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima SKYLINE STUDIO ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog prestanka emitovanja ličnih oglasa. SKYLINE STUDIO zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje oglasa, i u tom slučaju ne odgovara za eventulanu štetu nastalu ovim činjenjem.

15. Kontakt sa korisničkim timom i zabrana objavljivanja prepiske
Odgovor administratora ili tima za podršku Berza NA VODI ne mora da odražava stanovište firme SKYLINE STUDIO, pa u skladu sa tim Korisnici usluga ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu takve pisane prepiske. Nije dozvoljeno bilo kakvo objavljivanje pisane prepiske sa administratorima i timom za podršku Berza NA VODI sa Korisnikom usluga bez pisane dozvole SKYLINE STUDIO ili njegovog ovlašćenog lica.

16. Zaštita privatnosti
Prikupljanje, obrada i čuvanje ličnih podataka od strane Berza NA VODI se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Politike privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja Berza NA VODI, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Politikom privatnosti .

17. Izmene ovih Pravila i uslova
Ova Pravila i uslovi su podložni promenama. U slučaju značajnih izmena, SKYLINE STUDIO zadržava pravo da od korisnika zatraži ponovno prihvatanje Pravila i uslova za korišćenje Berza NA VODI, te da uskrati pristup Berza NA VODI korisnicima koji ne prihvate promenjena Pravila i uslove.

SKYLINE STUDIO
Beograd, 19.11.2019.